• Tuesday 6/27
  6:30 PM
  Martin Luther Church vs Grumpy's
  HPCC VB 4  
 • Tuesday 6/27
  6:30 PM
  Mania vs #BadAceBeaches
  HPCC VB 2  
 • Tuesday 6/27
  6:30 PM
  See You Next Tuesday vs Hold my Balls
  Field #2  
 • Tuesday 6/27
  7:15 PM
  Spike Magic vs Jaguars
  HPCC VB 4  
 • Tuesday 6/27
  7:15 PM
  HazBeens vs Angry Pirates
  HPCC VB 2  
 • Tuesday 6/27
  7:30 PM
  Old Playground Playas - OPP vs Team Randy
  Field #2  
 • Tuesday 6/27
  8:00 PM
  Sunnydale Nursing Home vs D.I.G.A.M.
  HPCC VB 4  
 • Tuesday 6/27
  8:00 PM
  Wild Sets vs Bump This
  HPCC VB 2  
 • Tuesday 6/27
  8:30 PM
  SPC vs I'm Kick James, Pitch
  Field #2  
 • Wednesday 6/28
  6:30 PM
  Midwest Driving vs DeJa Blue
  Field #2  
 • Wednesday 6/28
  7:00 PM
  KC Classics vs KC Monarchs
  Field #1  
 • Wednesday 6/28
  7:30 PM
  DeJa Blue vs Midwest Driving
  Field #2  
 • Wednesday 6/28
  8:00 PM
  KC Monarchs vs KC Classics
  Field #1  
 • Wednesday 6/28
  8:30 PM
  KC Vintage vs BOHICA
  Field #2  
 • Wednesday 6/28
  9:30 PM
  BOHICA vs KC Vintage
  Field #2  
 • Thursday 6/29
  6:30 PM
  Ham Slicers vs Crusaders
  Field #2  
 • Thursday 6/29
  6:30 PM
  D.I.G.A.M. vs CHAOS
  HPCC VB 2  
 • Thursday 6/29
  6:30 PM
  Anything But That vs Make It Happen
  HPCC VB 6  
 • Thursday 6/29
  6:30 PM
  Gotta Move vs Hot Tavolley
  HPCC VB 4  
 • Thursday 6/29
  7:15 PM
  Driven vs Six Pack
  HPCC VB 2  
 • Thursday 6/29
  7:15 PM
  Chaos vs Rebeldes
  HPCC VB 4  
 • Thursday 6/29
  7:15 PM
  Storm vs Ballers
  HPCC VB 6  
 • Thursday 6/29
  7:30 PM
  Crusaders vs Ham Slicers
  Field #2  
 • Thursday 6/29
  8:00 PM
  Hooligans vs Face Down Ace Up
  HPCC VB 4  
 • Thursday 6/29
  8:00 PM
  Mighty Mice vs GTS
  HPCC VB 2  
 • Thursday 6/29
  8:00 PM
  Right Meow vs Net Results
  HPCC VB 6  
 • Thursday 6/29
  8:30 PM
  Ducks vs Has Beens
  Field #2  
 • Thursday 6/29
  9:30 PM
  Has Beens vs Ducks
  Field #2