• Wednesday 5/24
  9:30 PM
  DeJa Blue vs Midwest Driving
  Field #2  
 • Thursday 5/25
  6:30 PM
  Hot Tavolley vs Gotta Move
  HPCC VB 4  
 • Thursday 5/25
  6:30 PM
  Right Meow vs Fish Nets
  HPCC VB 6  
 • Thursday 5/25
  6:30 PM
  Mighty Mice vs D.I.G.A.M.
  HPCC VB 2  
 • Thursday 5/25
  6:30 PM
  Has Beens vs Ducks
  Field #2  
 • Thursday 5/25
  7:15 PM
  Big Pass!!!! vs I'd Hit That
  HPCC VB 2  
 • Thursday 5/25
  7:15 PM
  Storm vs Driven
  HPCC VB 4  
 • Thursday 5/25
  7:15 PM
  Make It Happen vs The Wrecking Ballers
  HPCC VB 6  
 • Thursday 5/25
  7:30 PM
  Ducks vs Has Beens
  Field #2  
 • Thursday 5/25
  8:00 PM
  Chaos vs Rebeldes
  HPCC VB 4  
 • Thursday 5/25
  8:00 PM
  Net Results vs Ballers
  HPCC VB 6  
 • Thursday 5/25
  8:00 PM
  Scrap Happy vs GTS
  HPCC VB 2  
 • Thursday 5/25
  8:30 PM
  Crusaders vs Ham Slicers
  Field #2  
 • Thursday 5/25
  8:45 PM
  Sets in the City vs Kiss My Ace
  HPCC VB 6  
 • Thursday 5/25
  8:45 PM
  Hooligans vs All About that Ace
  HPCC VB 2  
 • Thursday 5/25
  8:45 PM
  CHAOS vs Six Pack
  HPCC VB 4  
 • Thursday 5/25
  9:30 PM
  Ham Slicers vs Crusaders
  Field #2  
 • Saturday 5/27
  9:00 AM
  Shirley (1) vs McDevit
  HPCC VB 2  
 • Saturday 5/27
  9:50 AM
  Shirley (2) vs McDevit
  HPCC VB 2